Video
Thực thi giới luật “Yêu Thương” như Chúa Giêsu dạy. Chúa nhật XV Thường Niên, 2022. 07/09/2022
Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com