Bản Đồ và Địa Chỉ

Giáo Xứ Thánh Giuse

1902 S. Beltline Rd.
Grand Prairie, TX 75051
Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702
Email: francisqbui@yahoo.com

Enter your address for directions

Bui Rev Quyet

Cha Chánh Xứ
Phone: 972-237-1700
Email: francisqbui@yahoo.com

Lê Khoan

Chủ Tịch
Phone: 817-235-3115
Email: khoanlee@gmail.com


View Full Hội Đồng Mục Vụ »

Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com