Hội Đồng Mục Vụ
Lm Bat Phạm Hữu Đạt, S.D.D. (Cha Chánh Xứ)
Văn Phòng giáo xứ: 972-237-1700 hoặc 972-237-1702

† Ban Thường Vụ (2018-Present)
Chủ Tịch:
Anh Đặng Hùng
469-323-8649
Nội Vụ:
Anh Lê Thái Phụng
254-716-2899
Ngoại Vụ:
Anh Đặng Đức Vũ
469-226-3378
Thư Ký:
Anh Ngô Xuân Huấn
214-218-7326
† Hội Đồng Tài Chánh
Chủ Tịch:
Ông Đoàn Phi Hùng
anhoa4192@yahoo.com
† Ban Phụng Vụ
Ông Đặng Minh Chính
214-228-4778
† Trưởng Ban Tài Chánh
Cô Phan Duyên
706-631-3042
† Ban Khánh Tiết & Nghi Lễ
Bà Phạm Kim Minh
972-408-3109
† Ban Xã Hội
Cô Nguyễn Cecilia Huyền
469-525-7060
† Huynh Đoàn Đaminh
Bà Nguyễn Văn Khai
972-977-0453
† Ban Bảo Trì
Anh Vương Sỹ Dũng
682-365-8119
† Ban Truyền Thông
Anh Nguyễn Văn Hùng
682-365-3511
† Ban Ẩm Thực
Ông Vũ Văn Liêm
817-675-0460
† Ban Trật Tự
Anh Nguyễn Thượng Đạt
214-886-8447
† Giáo Khu (I-IV)
I: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ông Đỗ Hoàng Thiên
706-550-2735
II: Đức Mẹ Maria
Ông Châu Văn Ngà
214-516-1930
III: Martino De Porres
Ông Nguyễn Thái Tòng
682-554-3813
IV: Phanxico Xavier
Ông Nguyễn Văn Hòa
214-533-4936
† Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Nguyễn Thùy Nhi
972-215-7762
† Hội Legio Mariae
Bà Bùi Vũ Nguyệt
972-757-4680
† Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Ông Đinh Quang Bình
972-804-8599
† Ca Đoàn Anrê Dũng Lạc
Anh Hà Huy Quang
214-676-5858
† Nhóm Lễ Sinh
Nguyễn Việt Brian
972-489-1740
† Thomas Teens
Nguyễn Việt Brian
972-489-1740
† Trường Giáo Lý Việt Ngữ
Anh Phạm Anh Tuấn
214-477-9518
† Hội Phụ Huynh Học Sinh
Anh Đặng Hùng
469-323-8649
† Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu
Anh Đặng Hùng
469-323-8649
Copyright © 2021 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: dhpham2000@yahoo.com